Ve Středisku pro paleolit a paleoantropologii se od počátku zaměřujeme na široce pojatý, interdisciplinární výzkum původu prvních anatomicky moderních lidí v Evropě. Zkoumáme jejich fyzické, sociální a behaviorální adaptace v environmentálním, klimatickém a kulturním kontextu. Tuto problematiku dáváme také do souvislosti s otázkou konce evropských neandertálců nebo s procesem postupného nahrazování posledních skupin lovců-sběračů zemědělskými populacemi.

 

Výzkumná základna

Dolní Věstonice

V rámci celkové koncepce ARÚB se v roce 1995 bývalá terénní základna v Dolních Věstonicích přetransformovala na detašované vědecko-výzkumné pracoviště Střediska pro paleolit a paleoantropologii. Na pracovišti je dnes soustředěna v původním kontextu podstatná část archeologického, paleoantropologického a archeozoologického materiálu ze záchranných a systematicky vedených poválečných výzkumů ARÚB týkajících se zejména období paleolitu a mezolitu. Naším cílem je evidence, postupné zpracování a komplexní zhodnocení tohoto inventáře s důrazem na interdisciplinaritu a moderní počítačové vyhodnocení dat. V rámci populárně-vědeckého a vzdělávacího působení činnost pracoviště úzce souvisí s blízkým „Archeoparkem Pavlov“, na jehož aktivitách se vědečtí a odborní pracovníci střediska přímo podílejí.

Vedle standardních pracoven badatelů se zde nachází laboratoř pro očištění, konzervaci a základní zpracování archeologických nálezů, linka na proplavování odebraného sedimentu z archeologických nalezišť a také specializovaná laboratoř na zhotovení měkkých výbrusů z tvrdých živočišných tkání. Přístup k informačním zdrojům zajišťuje zřízená knihovna monografií a časopisů převážně s paleolitickým a paleoantropologickým obsahem. Středisko také disponuje moderním archeologickým depozitářem, který splňuje současné požadavky na uložení nálezového materiálu z archeologických lokalit, jak z hlediska zabezpečení, dlouhodobé ochrany vůči vlivům okolního prostředí (prach, vlhko, teplota), tak i logistických požadavků.