Terénní výzkum

Systematické a záchranné výzkumy:

2015: Pavlov I

V průběhu zimy a jara 2015 započaly stavební práce na výstavbě expoziční budovy Archeologického parku Pavlov. Záchranný archeologický výzkum se soustředil na dodatečný odkryv okrajových a vyčnívajících částí plochy půdorysu stavby (zejména rozšíření odkryvu mamutí skládky v sektoru Severozápad a plochy s koncentrací kamenných artefaktů a zvířecích kostí v sektoru Jihozápad) a také na další, stavebními pracemi ohrožené plochy, s pozitivním zjištěním archeologických situací (koncentrace artefaktů štípané kamenné industrie a zvířecích kostí v sektoru Jihovýchod u východního okraje stavby). V celém prostoru stavby také průběžně probíhal archeologický dohled při veškerých zemních pracích (výkopy pro inženýrské sítě a další terénní úpravy).

Publikace: Quaternary International, in press: doi:10.1016/j.quaint.2015.09.015.

2014: Pavlov I

V souvislosti s výstavbou Archeologického parku Pavlov byl v roce 2014 realizován na místě lokality předstihový zjišťovací výzkum, který se primárně soustředil na vnitřní prostorové uspořádání sídliště, problematiku mikrostratigrafií, a také na vliv kryogenních procesů při formování archeologických situací. Na odkryté ploše 80 x 20 m, částečně prozkoumané už B. Klímou, bylo prozkoumáno několik sídelních celků a kulturní souvrství gravettienu, které poskytly bohatý osteologický a archeologický materiál. Jeho analýza a interpretace představuje dlouhodobý úkol, který vyústí do další monografie o lokalitě Pavlov. Část prozkoumané plochy, na které byla objevena skládka mamutích kostí, bude prezentována jako in-situ expozice v rámci budovy muzea. Během výzkumu proběhla na lokalitě také terénní exkurze účastníků mezinárodní konference „Mikulov Antropology Meeting“ organizované v rámci projektu FITEAMP.

pI_14-2

2013: Pavlov I

Výzkum klasické gravettské lokality Pavlov I, organizovaný v rámci projektu FITEAMP, směroval do zatím neprozkoumaného sektoru jihozápad, kde byly vyhloubeny čtyři sondy. Všechny sondy zachytily hrany předchozích výkopů, což zpětně umožňuje upřesnit polohu starého výzkumu v rámci parcely. Sedimenty kulturního souvrství byly odebrány k proplavení a získán tak bohatý paleobotanický, malakozoologický, osteologický a archeologický materiál, jehož třídění dále probíhá. Sekvence celkem 9 C14 dat dokládá, že kulturní souvrství se ukládalo postupně v časovém úseku 32-25 ky uncalBP. Zachycuje tedy nejen vrcholný gravettien (pavlovien), dosud na lokalitě plošně zkoumaný (B. Klíma), ale také starší, dosud málo známé fáze mladopaleolitického osídlení hlouběji v podloží. To je významný nový poznatek k celkové stratigrafii a chronologii osídlení Pavlova. Pomocí doplňujících vrtů jsme detekovali průběh kulturního souvrství rovněž v dalších dosud nezkoumaných částech lokality, jmenovitě v sektoru severovýchod.

Publikace: The Dolní Věstonice Studies 20, 2014, 73-78.

pav_I

2012: Dolní Věstonice IIa

Výzkum organizovaný v rámci projektu FITEAMP navázal na záchranný výzkum z roku 1999. Na prozkoumané ploše zachytil intaktní nálezovou vrstvu gravettienu s komplexním ohništěm v několika mikrovrstvách, datovaných sekvencí AMS dat v následné superpozici a kolem něj rovnoměrný rozptyl zvířecích kostí, artefaktů a také několik hrudek vypálené hlíny. Z profilu ohniště byly odebrány vzorky pro pylovou a paleobotanickou analýzu, malakozoologii a sedimentární mikromorfologii. Menší stratigrafické sondy byly prozkoumány i na sousední lokalitě DV III. Výzkum tak přinesl komplexní interdisciplinární záznam pro dotvoření obrazu prostředí, chronologie a mikrochronologie sídelních struktur v areálu DV II-III.

Publikace: Quaternary International 2014; The Dolní Věstonice Studies 20, 2014, 73-78.

dv_IIa

2009: Milovice IV

Náhodný propad vozovky do zapomenutých sklepů umožnil zkoumat bohatou vrstvu v hloubce 5m pod současnou zástavbou obce. Nová lokalita leží oproti ostatním sídlištím lovců mamutů velmi nízko, až na úrovni říční nivy Dyje, a proto nás zajímaly odlišnosti v sídelních strategiích a přírodním prostředí.

Publikace: National Geographic – Česko, říjen 2009, 32-39; Geoarchaeology 26, 2011, 838-866.

mil_IV

2009: Pavlov II

Při sledování výstavby rodinných domků v okruhu gravettské lokality, zkoumané v minulosti B. Klímou, byly doplněny nové poznatky o periferii lokality, její datování a rekonstrukce přírodního prostředí.

Publikace: Přehled výzkumů 51, 2010, 290-294; Dolnověstonické studie 18, 2011.

pav_II

2007: Pavlov VI

Objev nové gravettské lokality přinesl půdorys osamoceného sídliště s centrální pečicí jamou, varnými jamkami, zbytky dvou mamutů a další zvířeny a nástrojů. Výskyt ozdobných předmětů a figurek modelovaných z hlíny na tak malém sídlišti je překvapující. Významný je rovněž objev otisků na vypálené hlíně, které odpovídají lidským prstům, zvířecím chlupům a textilu.

Publikace: Antiquity 83, 2009, 282-295; Dolnověstonické studie 18, 2011.

pav_VI

2005: Dolní Věstonice II

Společný interdisciplinární výzkum s Univerzitou v Cambridge proběhl ve zbytku sídlení plochy nedaleko místa objevu věstonického trojhrobu z roku 1986. Zaměřil se na aplikaci nových metod datování a rekonstrukce přírodního prostředí. První publikované výsledky se zaměřují především na skladbu krajiny a vegetace, využití dřeva jako paliva a význam letokruhů na zuhelnatělém dřevu pro rekonstrukci klimatu.

Publikace: Journal of Archaeological Science 37, 2010, 2799-2811; Quaternary Science Reviews 30, 2011, 1948-1964.

dv_II

Archeologický dohled:

2014

– stavba „Kanalizace a ČOV – likvidace odpadních vod“ pro obce Horní a Dolní Věstonice;

– stavba „Sběrný dvůr odpadů Popice“;

2013

– stavba „Komplex u Venuše“ v obci Pavlov;

2012

– stavba „Dolní Věstonice, Přívod napětí k sondám DUN 9 a DUN 23“;

2011

– stavba „Milovice – Za Blanářovým – inženýrské sítě I. etapa“ v obci Milovice;

– stavba „PÁLAVSKÉ VINOHRADY – apartmánové domy“ v obci Pavlov;

2010

– stavba „II/421 Milovice, propad vozovky“ v obci Milovice;

2009

– předstihový výzkum na lokalitě Pavlov II, v rámci plánované výstavby rodinných domů;

– stavba „Výstavba fotovoltaického zdroje elektrické energie“ v obci Šakvice;

– stavba „Strachotín, Polní, kabel NN, 18RD obec“;

– stavba „Strachotín, inženýrské sítě k rodinným domům“;

2008

– stavba „Pavlov, Zahradní ul., Obec, 6xRD“;

– geofyzikálny prieskum DMT Geosurvey s.r.o. v katastri Dolních Věstoníc;

2007

– stavba „ČOV a kanalizace pro obce Pavlov a Milovice“;

– stavba „Pavlov, VN, TS pro Yachtclub“; v obci Pavlov;

2006

– stavba „Vinařský dům Sonberk, Popice“;

– stavba „Vinařský dům Sonberk – přípojka vn, vodovodní přípojka, Popice“;

2005

– stavba „Odkanalizování obcí Strachotín, Popice a Pouzdřany a výstavba společné ČOV – I. etapa“;